تابلو آسانسوری ماژیک نویس و گچ نویس مغناطیسی

ابعاد استاندارد
0

تابلوهای آسانسوری ماژیک نویس و گچ نویس مغناطیسی
این نوع از تابلوهای نوشتاری به گونه ای میباشد که از عرض بیشتری برخوردار میباشد که به نسبت ارتفاع محل استفاده از
تابلو میتوان عرض تابلوها را تایین نمود به گونه ای که به صورت آسانسوری عمل نموده وبا کشیدن تابلوی بالایی به سمت پایین
تابلوی پایین جای خودش را با تابلوی بالا تعویض نموده این نوع از طراحی در ساخت تابلوهای آسانسوری باعث میگردد که
وسعت بیشتری از یاداشت برداری به روی صفحه تابلو به نمایش گذاشته شود.