تابلوهای دورو با پایه گردان

ابعاد استاندارد
0

تابلوهای دورو با پایه گردان
در طراحی و ساخت این نوع از پایه های گردان از پروفیلهای نیمه سنگین با پوشش رنگ الکترو استاتیک استفاده شده است این
نوع پایه مخصوص تابلوهای دورو میباشد که از دو عدد بازویی جهت گرداندن تابلو استفاده میشود که به راحتی میتوان از یک
پایه از دو روی تابلو در یک سمت استفاده نمود و دارای چهار چرخ جهت سهولت در جابجایی میباشد